Vedtægter

1. Navn

Foreningen Eventyrlige Nysted.

Stiftet 18/8-2022

Hjemsted er Guldborgsund Kommune på formandens adresse.

2. Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages enhver fysisk som juridisk person, som støtter foreningens formål.

Stemmeret på en forsamling har alle medlemmer over 15 år, som har været medlem af foreningen i 12 uger på tidspunktet for generalforsamlingen.

Medlemmer, som udviser utilbørlig optræden, kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningens arbejde for kortere eller længere tid. I grovere tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem med simpelt flertal af de fremmødte på et lovligt varslet bestyrelsesmøde.

Eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling af den ekskluderede.

Fysiske som juridiske personer har én stemme.

3. Økonomi og Regnskab

Foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes primært via fundraising, offentlige tilskud og indtægter fra foreningen Eventyrlige Nysteds arrangementer, projekter mm.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling forelægge regnskab for det forløbne regnskabsår.

Betalingsbetingelser og tidsfrister fastsættes af bestyrelsen.

Foreningen er en selvstændig juridisk person.

4. Ledelse og tegningsret for foreningen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Formanden – eller i dennes forfald næstformanden - tegner foreningen ud ad til. I sager der vedrører værdier, der overstiger 5.000 kroner kræves underskrift af formand eller næstformand samt kassereren. Sager, der vedrører mindre forhold eller ikke kan opsættes, kan ekspederes af formanden uden bestyrelsens forudgående godkendelse og skal forelægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Beslutninger forelægges i disse tilfælde snarest eller forudgående pr. mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltpersoner.

2

Bestyrelsen kan ikke uden beslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling optage lån, foretage investering i fast ejendom eller tilsvarende handlinger.

Der skal foreligge referat af bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen kan antage og aflønne projektledere og kasserer. Såfremt honoraret overstiger mere end 10 % af et projekts samlede budgetsum, skal det godkendes ved afstemning med simpelt flertal af fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

5. Møder, projektledelse og rådgivende team

Formanden indkalder til møde i bestyrelsen med mindst 10 dages varsel. Varslet kan fraviges ved enighed. 3 Medlemmer af bestyrelsen kan skriftligt forlange et møde indkaldt af formanden med samme varsel dog højst 14 dage.

Der afholdes møder efter behov, dog minimum 1 gang pr. kvartal. Møderække aftales ved årsskiftet på sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særskilte opgaver samt et rådgivende team.

I alle udvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsopgaver, og udvalgene arbejder under bestyrelsens ansvar.

Bestyrelsen kan vedtage sin egen forretningsorden.

6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via nyhedsmail og facebook. Annoncering i et af de lokale dagblade er ikke påkrævet, men kan gøres.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag herunder planer for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer og 1-3 suppleanter

7. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, hvis muligt.

8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling vælges 3 eller 4 medlemmer for 1 år. Kun myndige personer kan vælges til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal fra bestyrelsen på et bestyrelsesmøde beslutter dette, eller når 20% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig motiveret anmodning herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilstilles bestyrelsen mindst 8 dage før generalforsamlingen og ligger til gennemsyn hos formanden.

Til alle vedtagelser og beslutninger kræves simpelt stemmeflertal. Afstemningsmåden fastsættes af dirigenten. Afstemningen skal dog være skriftlig og hemmelig, når mindst 1 medlem kræver det.

3

8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

9. Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske ved en vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og ekstraordinær, som skal afholdes med mindst 7 dages mellemrum.

Opløsningen kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte begge gange stemmer for forslaget. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt eller kulturelt formål til gavn for Nysted.

Generalforsamlingen beslutter hvilket formål med almindelig stemmeflertal mellem afgivne stemmer.

Intuit Mailchimp logo
Facebook icon
Instagram icon

© 2022 Foreningen Eventyrlige Nysted